Bản đồ - Thế giới

Thế giới
Tập tin (1,670 x 800 Pixel,  Kích thước tập tin : 492.21 KB,  File Format : image/pjpeg)

167 x 80 Pixel |  417 x 200 Pixel |  835 x 400 Pixel |  1,252 x 600 Pixel |  1,670 x 800 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Bản đồ - Quyền tác giả
Creative Commons CC BY-SA 2.5  (Author : Eric Gaba - Own work Data used: NGDC World Coast Line (in Public Domain))
Facebook
Bản đồ - Thế giới
Bản đồ - Thế giới - 7,874 x 5,605 Pixel - 4.63 MB - Quyền tác giả : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605  Pixel -  4.63 MB
Bản đồ - Thế giới - 5,545 x 3,007 Pixel - 2.8 MB - Phạm vi công cộng
5,545 x 3,007  Pixel -  2.8 MB
Bản đồ - Thế giới - 5,511 x 3,002 Pixel - 2.16 MB - Phạm vi công cộng
5,511 x 3,002  Pixel -  2.16 MB
Bản đồ - Thế giới - 5,509 x 2,973 Pixel - 2.61 MB - Phạm vi công cộng
5,509 x 2,973  Pixel -  2.61 MB
Bản đồ - Thế giới - 5,400 x 2,700 Pixel - 1.56 MB - Creative Commons CC0 1.0
5,400 x 2,700  Pixel -  1.56 MB
Bản đồ - Thế giới - 4,800 x 2,400 Pixel - 4.03 MB - Phạm vi công cộng
4,800 x 2,400  Pixel -  4.03 MB
Bản đồ - Thế giới - 4,014 x 2,141 Pixel - 1.46 MB - Phạm vi công cộng
4,014 x 2,141  Pixel -  1.46 MB
Bản đồ - Thế giới - 2,058 x 1,262 Pixel - 733.17 KB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,262  Pixel -  733.17 KB
Bản đồ - Thế giới - 2,058 x 1,746 Pixel - 1.01 MB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,746  Pixel -  1.01 MB
Bản đồ - Thế giới - 2,000 x 1,027 Pixel - 212.58 KB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 1,027  Pixel -  212.58 KB
Bản đồ - Thế giới - 1,670 x 800 Pixel - 492.21 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,670 x 800  Pixel -  492.21 KB